Träningsverksamhet för barn, ungdomar och juniorer

Ur Svenskastyrkelyftsförbundets policy.

Med träningsverksamhet för ungdomar avser vi styrkelyft och bänkpress för ungdomar och juniorer mellan åldrarna 13 till 23 års ålder.

Med idrott för barn avser vi idrott upp till tolv års ålder.

Barn- och ungdomsidrotten ska verka för en allsidig träning under de första barn- och ungdomsåren. Ungdomsidrotten skall även stimulera och möjliggöra idrott på såväl elit- som motionsnivå.
Ungdomsidrotten skall ta hänsyn till den enskilde individens fysiska och psykiska utveckling, mognad och kön. Ungdomsidrotten skall möjliggöra kombination av lek, studier och träning.

Mål
styrkelyft och bänkpress för ungdomar och juniorer

•Skall ge ett livslångt intresse för styrkelyft och bänkpress

•Skall ge plats åt alla om vill vara med

•Skall verka för att fler flickor börjar med styrkelyft och bänkpress

•Skall ge den enskilde individen möjlighet att kombinera träning och studier på
gymnasial nivå genom elevens val

•Skall lära ungdomar och juniorer att ta hänsyn till kamrater och ledare och lära dem vikten av etik och moral

•Skall utveckla styrkelyftets etiska regler. Lyftare, ledare, domare, funktionärer och övriga skall aktivt arbeta för att motverka bruket av doping och andra typer av fusk

•Skall verka för att ungdomar och juniorer får en bra kost- och friskvårdskunskap

•Skall i första hand bedrivas i närområdet

•Skall uppmuntra till allsidigt idrottande samt samarbeta med skolan och andra idrotter

•Skall uppmuntra till goda resultat i skolan

•Skall anpassas till barnets behov, mognad och villkor

•Skall bedrivas så att leken betonas och individen känner glädje och gemenskap

•Skall lära barnet att ta hänsyn till kamrater och ledare samt vikten av rent spel, fostran, etik och moral, god laganda och att leva sunt

•Skall verka för att den enskilde individen kan kombinera högre studier eller arbete med träning

Vem gör vad

•Föreningen skall sträva efter att ge plats åt alla som vill vara med

•Föreningen skall utforma sin verksamhet utifrån de mål som finns beskrivna i Styrkelyft Vill

•Föreningen skall informera och utbilda samt engagera föräldrar i föreningens verksamhet och styrkelyftets grunder

•Förbundet skall driva idrottspolitiska frågor så att föreningarna och distrikten kan förverkliga visionen och de uppsatta målen

•Föreningen utvecklar och utbildar den enskilde individen

•Distrikten skall vara ett stöd för föreningarnas utveckling och utbildning

•Förbundet driver idrottspolitiska frågor